PODMÍNKY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB


1. Platby se přijímají v hotovosti nebo on-line převodem na bankovní účet před započetím

poskytování služeb.

2. Všechny služby jsou určeny pouze svéprávným osobám starším 18 let. V případě

pochybnosti o věku Zákazníka, je Provozovatel oprávněn vyžádat si doklad potvrzující

věk Zákazníka.

3. Zákazník má k dispozici před započetím poskytovaných služeb a po jejich skončení

koupelnu se sprchou, přičemž před započetím poskytovaných služeb je povinen se řádně

umýt.

4. V prostorách masážního studia je zakázáno kouřit (i elektronické cigarety), jíst a požívat

alkoholické nápoje či omamné látky. Provozovatel neposkytuje sexuální služby.

5. Základní rizika související s poskytovanou službou:

5.1. Zákazník je povinen před objednáním služby, popř. před samotným výkonem služby,

informovat Provozovatele o svých zdravotních potížích či o pouhých pochybnostech

o svém zdravotním stavu, při nichž se služby nesmí provádět nebo není vhodné je

provádět z důvodu vzniku či zhoršení Zákazníkova zdravotního stavu. Provozovatel

důrazně doporučuje Zákazníkovi, aby v případě zdravotních potíží konzultoval

vhodnost služeb se svým lékařem.

5.2. Provozovatel zejména nedoporučuje výkon služby a službu neposkytne, pokud

Zákazník trpí akutními záněty kloubů a svalů, kožními vyrážkami, plísněmi, velkými

modřinami, nádory, vředy, otevřenými ranami, pokročilou osteoporózou, horečkami

či zvýšenými teplotami, stavy zvýšené krvácivosti, bakteriální či virovou infekcí,

nemocemi srdce či ledvin apod.

5.3. V případě, že je recipient služeb gravidní má povinnost tuto skutečnost sdělit

pracovníkovi Provozovatele před započetím poskytování služby.

5.4. Každý Zákazník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Provozovatel nenese

žádnou odpovědnost za případné zdravotní komplikace, jež vzniknou Zákazníkům v

důsledku jím před výkonem služby neohlášených či zatajených zdravotních potíží či

stavů, kterými tento Zákazník trpí.

5.5. Provozovatel nedoporučuje při poskytování služeb mít na sobě jakékoliv šperky,

brýle či kontaktní čočky, neboť může dojít k jejich poškození.

6. V případě jakéhokoliv diskomfortu je Zákazník povinen tuto informaci sdělit

Provozovateli ideálně ještě v průběhu poskytované služby, tak aby mohlo dojít

k bezprostřední nápravě.

7. Provozovatel nesmí při poskytování služeb zákazníky diskriminovat.

8. Reklamace služeb se řídí reklamačním řádem a obecnými právními předpisy.


Provozovatelem masážního a relaxačního studia je společnost Ivory Peak Solutions LLC,

registrační č.: 2023-001253521, se sídlem: 82801 Sheridan, 1309 Coffeen avenue STE 10096,

Spojené státy americké, jednající prostřednictvím Ivory Peak Solutions LLC, odštěpný závod,

IČO: 19491794, se sídlem Příčná 1892/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaný v obchodním

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80388 ("Provozovatel"). Zákazníkem se rozumí

spotřebitel ("Zákazník").