Poučení o zpracování osobních údajů

Tímto výslovně, informovaně a svobodně beru na vědomí zpracování svých osobních údajů správcem Ivory Peak Solutions LLC, Registrační č.: 2023-001253521, se sídlem: 82801 Sheridan, 1309 Coffeen avenue STE 10096, Spojené státy americké, jednající prostřednictvím: Ivory Peak Solutions LLC, odštěpný závod, IČO: 19491794, se sídlem:

Příčná 1892/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80388, https://www.levelour.cz/, telefon: +420 777 317 249, e-mail: 1levelmassage@gmail.com (dále jen "Správce"), a to v rozsahu údajů mnou sdělených Správci, tj. jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa, dodací adresa, fakturační údaje. Beru na vědomí, že mé osobní údaje budou Správcem využity za účelem objednání služeb, včetně možného potvrzení termínu, jakož i jeho včasného připomenutí. Beru na vědomí, že právním základem pro zpracování mých osobních údajů je článek 6 odst. 1. písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR"). Výše uvedené osobní údaje budou u Správce uloženy nejdéle 36 měsíců po plánovaném termínu mé objednávky.

Prohlašuji, že si jsem plně vědom/a svých práv podle GDPR, zejména jsem si vědom/a, že:

 1. (a) mám právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům a informacím uvedeným v čl. 15 GDPR, které se mne týkají, mám právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování a právo na přenositelnost

  údajů k jinému správci za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 GDPR;

 2. (b) pro případ, že budu nespokojen/a se zpracováním mých osobních údajů, mám právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,

  www.uoou.cz;

 3. (c) nemám povinnost své osobní údaje Správci poskytnout, poskytuji je však

  svobodně a dobrovolně; bez poskytnutí těchto údajů by mne Správce nemohl

  objednat telefonicky či e-mailem a připomenout mi zadanou objednávku termínu;

 4. (d) v žádném případě nedochází k automatizovanému rozhodování, vč. profilování,

  uvedenému v čl. 22 GDPR;

 5. (e) mé osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci

  ve smyslu čl. 13 odst. 1. písm. f) GDPR;

 6. (f) příjemcem mých osobních údajů je Správce a zpracovatel – poskytovatel

  hostingových služeb a poskytovatel účetních služeb;

 7. (g) v situaci, kdy by byly osobní údaje zapotřebí pro účely uplatnění či ochrany mých

  práv či práv Správce ve sporech, v soudním či správním řízení, budou mé osobní údaje uchovávány po dobu trvání sporu, a to výhradně za účelem ochrany práv v takovém sporu.

V případě, že budu mít jakýkoliv dotaz nebo požadavek, můžu se kdykoliv obrátit na Správce, e-mail: 1levelmassage@gmail.com